Ansatte og frivillige medarbeidere i Scansat Radio, samt deres nærmeste familiemedlemmer kan ikke delta i konkurranser på Scansat Radio.
Eventuelle skatter og avgifter på premier knyttet til konkurranser på Scansat Radio er vinneren selv ansvarlig for.

Vinnerens navn, bilde og stemme kan benyttes av Scansat Radio i kommersiell sammenheng. Tilsvarende gjelder også for våre sponsorer / medarrangører av konkurransen.
Om ikke noe annet framgår er Scansat Radio ikke ansvarlig for eventuelle ekstrakostnader i forbindelse med premien. Det vil heller ikke påløpe vinneren noen direkte kostnader i forbindelse med premien.

Vinneren kan ikke bytte premien mot noe av økonomisk art, eller overdra premien til tredje person.
Scansat Radio forbeholder seg retten til å, under en konkurranseperiode, kunne endre konkurransen, regler og deres innhold.

I forbindelse med konkurranser der premien skal gå til et godt formål / prosjekt, må det dokumenteres at hele premien tilfaller formålet / prosjektet. Scansat Radio forbeholder seg retten til å holde tilbake premien inntil avtalt dokumentasjon foreligger.
Scansat Radio er ikke ansvarlig for teknisk feil på telefon, e-post tjenester e.l. i forbindelse med gjennomføring av konkurranser.

Det kan kun være en vinner per husstand/familie i en og samme konkurranse.
Gjennom å melde sin deltakelse i konkurransen, aksepterer de konkurrerende disse konkurransereglene. Videre aksepterer de konkurrerende de beslutninger som Scansat Radio kan komme til å ta angående vinnere, forandringer i konkurranseperioden, opplegg, gjennomføring eller annet som vedrører konkurransen som definitive og endelig.

Scansat Radio forbeholder seg den eksklusive retten til å utestenge en konkurransedeltaker fra konkurransen om denne bryter med konkurransereglene, jukser eller på en annen måte forsøker å skaffe seg urettmessige fordeler eller forsøker å sabotere konkurransen.

Scansat Radio er ikke ansvarlig for konkurransedeltakerens mulighet til å delta i konkurransen eller om deltakeren alvorlig begrenses av en anledning som ligger utenfor Scansat Radio sin rimelige kontroll, inkludert uten begrensning: Feilaktig, ufullstendig, avbrutt, fordreid eller på annet måte tapt informasjon forårsaket av webside, brukeren, dennes datautstyr, dataprogram eller annet teknisk utstyr som brukes for å gjennomføre konkurransen.

Problem eller annet teknisk funksjons udugelighet hos teleoperatør eller dennes utstyr innen telefoni og/eller SMS-trafikk. Feil på Internett online system og/eller internettleverandørens datautstyr og/eller dataprogram, mislykket og/eller ufullstendig e-postfunksjonalitet hos Scansat Radio eller konkurransedeltakeren forårsaket av tekniske problem og/eller høy trafikkbelastning på Internett eller webside og/eller kombinasjonen av dette. Skade eller feil som kan oppstå på konkurransedeltakerens og/eller annens datautstyr, dataprogram og/eller lagret data som følger av deltakelse i konkurransen.
Forandret lovgivning som påvirker konkurranseopplegget og gjennomføringen, myndighetsbeslutninger, krigssituasjon, naturkatastrofe eller liknende hendelse. Konkurransepremie, dets verdi, opplegg og gjennomføring.

Alle sms – tjenester inn til Scansat Radio har pris på NOK 20,- pr sms
Vil du støtte Scansat med en Støtte SMS koster NOK 200,- pr sms

I de tilfeller en konkurranse avgjøres ved at deltakerne kvalifiserer seg til en eventuell finale og finalen gjennomføres som en spørrekonkurranse der deltakerne får spørsmål som skal besvares på tid, er Scansat Radio eller deres samarbeidspartnere ikke ansvarlige for spørsmålenes eller svaralternativenes riktighet. Det er de spørsmålene med svaralternativer som forekommer i finalen, som gjelder i konkurransen, selv om spørsmålene er uaktuelle, gale, vanskelige å tolke, feilskrevet eller på annen måte kan oppfattes som uriktige eller feil.

Konkurransedeltakere kan ikke rette noen krav til Scansat Radio eller deres partnere med bakgrunn i feil i spørsmål eller svaralternativer.
Hentefrist eller forsendelse av av premier er 3 måneder. Dersom premien ikke er hentet innen dette, eller at pakker/premier ikke kommer frem grunnet feilaktig adresse og kommer i retur og vinner ikke lar seg kontakte på kontaktinformasjonen som Scansat Radio har fått opplyst, tilfaller den Scansat Radio.
iPhone er registrert varemerke for Apple Inc. Apple Inc er ikke en sponsor av, eller en partner i konkurranser hos Scansat Radio .